ScienceShop.gr ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Δωρεάν παραλαβή δειγμάτων

ΑΔΕΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΛΑΜΙΑ

Αρχική » Μελέτες

  1. Αρχική
  2. Μελέτες


Πρόλογος

Λαμβάνω καθημερινά δεκάδες τηλεφωνήματα, από ιδιώτες και τεχνικές εταιρίες με ενδιαφέρον στις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση γεωτρήσεων ή όπως πιο επίσημα αποκαλείται για την«άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων». Αποτελεί πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει διατάξεις, οι οποίες κάθε άλλο παρά διευκολύνουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Με το παρών τεύχος γίνεται μια προσπάθεια καταγραφής των διαδικασιών, ώστε να μπορέσει ο καθένας μας να αντιληφτεί τόσο τις απαιτήσεις του κράτους όσο και τα δικαιώματά του. Τέλος παρουσιάζονται οι υπηρεσίες της εταιρίας μας, οι οποίες στόχο έχουν να δώσουν ένα χέρι βοηθείας σε κάθε ενδιαφερόμενο, με το ελάχιστο δυνατό κόστος.  

Απαιτήσεις για την ανόρυξη νέας γεώτρησης

Για την συμπλήρωση και υποβολή του φακέλου αιτήσεως άδειας χρήσης υδατικών πόρων προς όλες αρμόδιες υπηρεσίες, πραγματοποιούμε την συλλογή/εκπόνηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών: 

1. Τοπογραφικό διάγραμμα σε κατάλληλη κατά περίπτωση κλίμακα (1:500, 1:1.000, 1:5.000, 120.000, 1:50.000) ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του έργου, που θα παρουσιάζει: α. το χώρο εκτέλεσης του έργου αξιοποίησης, με συντεταγμένες Χ, Ψ των κορυφών του πολυγώνου σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. β. τους χώρους χρήσης νερού, με συντεταγμένες Χ, Ψ των κορυφών των πολυγώνων οε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. γ. τα περιγράμματα των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, εφ' όσον υπάρχουν, ορισμένες με συντεταγμένες Χ, Ψ σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87. δ. τις συντεταγμένες των πλησιέστερων υφιστάμενων υδροληψιών για κάθε χρήση σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 και τις γενικευμένες χρήσεις γης. σε ακτίνα 500 μέτρων από τα όρια του χώρου εγκατάστασης του έργου, ε. για σημειακά έργα τις συντεταγμένες Χ, Ψ του έργου, σε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87.

2. Θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου στον οποίο θα γίνεται η χρήση του νερού, δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης όπως:α. συμβολαιογραφικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας, και πρόσφατη (τελευταίου τριμήνου) βεβαίωση Υποθηκοφυλακείου  β. συμφωνητικό μίσθωσης, δεκαετούς διάρκειας γ. απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασική έκταση, δ. απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης κα Τροφίμων για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως πλέον άγονης. Σε περιπτώσεις έργων για την πραγματοποίηση των οποίωναπαιτούνται απαλλοτριώσεις τα ως άνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται για την έκταση που πρόκειται να απαλλοτριωθεί.

3. Νόμιμη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης σε περίπτωση που ο αιτών ενεργεί για λογαριασμό νομικού προσώπου. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται και επικυρωμένο αντίγραφο της νόμιμης συστατικής πράξης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή του συλλογικού οργάνου.

4. Βεβαίωση αδυναμίας εξυπηρέτησης από Ο.Τ.Α. ή και φορέα συλλογικού δικτύου στην περιοχή. Σε περίπτωση υδρευτικής γεώτρησης, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου/Δ-Σ. Δ.Ε.ΥΑ., από την οποία θα προκύπτει ότι ο Δήμος αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερομένων, λόγω ανυπαρξίας δικτύου.

5. Βεβαίωση του οικείου Δήμου για την απόσταση των Δημοτικών Υδροληψιών από τη θέση του έργου.

6. Επαρκή στοιχεία Γεωλογικής μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και έγχρωμου γεωλογικού χάρτη1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στην οποία περιγράφεται η ποσοτική κα ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πριν και μετά την εκτέλεση του έργου (αναγνωριστική γεωλογική έρευνα - έκθεση για τη φύση των πετρωμάτων του υπεδάφους και την παρουσία υπόγειου νερού στην περιοχή, με στοιχεία και ενδείξεις για την πιεζομετρία του φορέα κλπ).

7. Για την ανόρυξη γεωτρήσεων, τεχνική έκθεση που να περιλαμβάνει υπολογισμούς για την απαιτούμενη διάμετρο σωληνώσεως της γεώτρησης και την ισχύ του αντλητικού συγκροτήματος, οι οποίες δε θα πρέπει να υπερβαίνουν εκείνες που αποδίδουν την αιτηθείσα ποσότητα νερού.

8. Γενική περιγραφή του έργου, που θα περιλαμβάνει σε συντομία: α. Το είδος και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους εργασιών και εγκαταστάσεων β. Το είδος και το μέγεθος της μονάδας εκμετάλλευσης εφόσον δεν προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης, λόγω του σύνθετου χαρακτήρα του έργου στον οποίο αναφέρονται.

9. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων με συνημμένη την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε.  

Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να μεταβάλλονται από Περιφέρεια σε Περιφέρεια ή ακόμα και από Νομό σε Νομό, ενώ ισχύουν και δεσμευτικά μέτρα για ισχύουσες αποστάσεις. Παράδειγμα φαίνεται στην επόμενη σελίδα. Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε κανονιστικές διατάξεις. Για παράδειγμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έχει απαγορευτεί η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για άρδευση (Αγροτική χρήση). Ενστάσεις για την απόφαση αυτή έχουν κατατεθεί από τον νομό Τρικάλων, με την υπόθεση ότι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Νομούς, ο Νομός Τρικάλων έχει πλούσια κοιτάσματα σε υπόγεια ύδατα.

Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί ο Νομός Φθιώτιδας, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για την ανόρυξη νέας γεώτρησης πρέπει οι αιτούντες την άδεια να κατέχουν τουλάχιστον 30.000 m2 αγροτεμαχίου. Αυτό οδηγεί στην αίτηση για άδεια από ομάδα καλλιεργητών από κοινού σε μία ακτίνα ενός χιλιομέτρου.  

Κατηγορίες γεωτρήσεων

Οι γεωτρήσεις που πρόκειται να ανορυχθούν ή για ανανέωση γεώτρησης δύναται να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τη χρήση τους.: 

1. Αρδευτικές

2. Υδρευτικές

3. Βιομηχανικές

4. Αναψυχής

5. Εργοταξιακές

6. ¶λλες χρήσεις

Αναλόγως με την κατηγορία χρήσης, απαιτούνται και διαφορετικά δικαιολογητικά, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απλουστεύεται κατά πολύ η συνολική διαδικασία!

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 Σύμφωνα με τον Νόμο υπ' αριθμό 1650/1986 “Για την προστασία του περιβάλλοντος”, με την Κ.Υ.Α.69269/5387 “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές διατάξεις σύμφωνα με το Ν. 1650/1986”, με τον Νόμο υπ' αριθμό 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις”, με την υπ' αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/2002) “Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002”,με την υπ' αριθμό 43504/2005 Κ.Υ.Α. “Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών” και με τις ανά περιφέρεια κανονιστική διάταξη, απαιτείται κατάταξη του προς εκτέλεση έργου και εκπόνησηΠρομελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από Μελετητή Α’ τάξης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Γεωλογική μελέτη

Σύμφωνα με τα ήδη αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται η εκπόνηση και κατάθεση στην διεύθυνση Υδάτων της αρμόδιας Περιφέρειας: Γεωλογική μελέτη, συμπεριλαμβανομένου και έγχρωμου γεωλογικού χάρτη 1:50.000, με σημειωμένη τη θέση του έργου, στην οποία περιγράφεται η ποσοτική κα ποιοτική κατάσταση των υδατικών πόρων, πριν και μετά την εκτέλεση του έργου  από Μελετητή Γεωλόγο του τμήματος Μελετητών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

Γεωγραφική κάλυψη των υπηρεσιών

Έχουμε συνεργάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια. Καλέστε μας για πληροφορίες.

 

 facebook messenger live chat
mobile facebook messenger live chat