ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΧΗΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 380 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πρώτα σε πωλήσεις

Βασική ανάλυση πόσιμου νερού
Με το συγκεκριμένο πακέτο ανάλυσης πιστοποιείται η καταλληλότητα του νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Αποτελεί οικονομική επιλογή, καθώς περιέχει ένα μέρος του συνόλου των απαιτούμενων αναλύσεων που περιλαμβάνει η νομοθεσία <br/>1. Έλεγχος νερού φυσικοχημικός. Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα  <br/>2. Έλεγχος νερού μικροβιολογικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση  <br/>3. Ανάλυση για ιχνοστοιχεία και επιμολυντές. Περιλαμβάνει: Νιτρώδη, Νιτρικά, Φωσφορικά, Αμμωνιακά, Κάλιο, Απολυμαντικές ουσίες, Φθοριούχα, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Φαινόλες ή επιλεγμένα βαρέα μέταλλα ανά περίπτωση.
Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 125 €
Τιμή στο Χημείο : 151 €
Πλήρης ανάλυση νερού
Περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:<br/><br/>1. Έλεγχος νερού φυσικοχημικός. Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα  <br/>2. Έλεγχος νερού μικροβιολογικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση  <br/>3. Ανάλυση για ιχνοστοιχεία και επιμολυντές. Περιλαμβάνει: Νιτρώδη, Νιτρικά, Φωσφορικά, Αμμωνιακά, Κάλιο, Απολυμαντικές ουσίες, Φθοριούχα, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Φαινόλες ή επιλεγμένα βαρέα μέταλλα ανά περίπτωση. <br/>4. Ανάλυση για μέταλλα. Περιλαμβάνει: Άργυρο, Κοβάλτιο, Νικέλιο, Χαλκό, Σίδηρο, Χρώμιο, Βόριο, Μαγγάνιο, Κάδμιο, Μόλυβδο, Αντιμόνιο, Σελήνιο, Υδράργυρο και Αρσενικό. 
<br/>5. Χρωματογραφική ανάλυση. Περιλαμβάνει την ανάλυση του νερού για: Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, Παρασιτοκτόνα, Πολυκυκλικά διφαινύλια και Βενζοπυρένια 
<br/>6. Έλεγχος νερού για την ύπαρξη ρυπαντών: Ανιονικών τασενεργών, κατιονικών τασενεργών, μη ιονικών τασενεργών λιπών και ελαίων στο σύνολο, πετρελαϊκών υδρογονανθράκων και ολικός οργανικός άνθρακας.
Περιλαμβάνονται όλα τα παρακάτω:

1. Έλεγχος νερού φυσικοχημικός. Περιλαμβάνει: pH, Αγωγιμότητα, ολικά στερεά, αιωρούμενα στερεά, σκληρότητα ολική, αλκαλικότητα ολική, αλκαλικότητα φαιν/νης, μόνιμη σκληρότητα, όξινα ανθρακικά, ανθρακικά και χλωριούχα άλατα
2. Έλεγχος νερού μικροβιολογικός σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Περιλαμβάνει: Κολοβακτηρίδια, Escherichia coli, Εντερόκοκκους και άλλα ανά περίπτωση
3. Ανάλυση για ιχνοστοιχεία και επιμολυντές. Περιλαμβάνει: Νιτρώδη, Νιτρικά, Φωσφορικά, Αμμωνιακά, Κάλιο, Απολυμαντικές ουσίες, Φθοριούχα, Υδρόθειο, Υδροκυάνιο, Φαινόλες ή επιλεγμένα βαρέα μέταλλα ανά περίπτωση.
4. Ανάλυση για μέταλλα. Περιλαμβάνει: Άργυρο, Κοβάλτιο, Νικέλιο, Χαλκό, Σίδηρο, Χρώμιο, Βόριο, Μαγγάνιο, Κάδμιο, Μόλυβδο, Αντιμόνιο, Σελήνιο, Υδράργυρο και Αρσενικό.
5. Χρωματογραφική ανάλυση. Περιλαμβάνει την ανάλυση του νερού για: Πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, Παρασιτοκτόνα, Πολυκυκλικά διφαινύλια και Βενζοπυρένια
6. Έλεγχος νερού για την ύπαρξη ρυπαντών: Ανιονικών τασενεργών, κατιονικών τασενεργών, μη ιονικών τασενεργών λιπών και ελαίων στο σύνολο, πετρελαϊκών υδρογονανθράκων και ολικός οργανικός άνθρακας.


Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Μελέτη εγκατάστασης αμπελώνα
Για την φύτευση ενός παραγωγικού αμπελώνα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χρειάζεται μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων. Η φύτευση ενός αμπελώνα αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση και για την απόδοση της, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι πιθανότητες λάθους κατά την διαδικασία την φύτευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η σωστή αξιολόγηση όλων των παραγόντων οι οποίοι θα επιδράσουν στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του αμπελώνα.  Οι παράγοντες που αξιολογούνται για την φύτευση του αμπελώνα διαμορφώνουν και τις ενότητες της μελέτης εγκατάστασης.   

Η μελέτη φύτευσης ενός παραγωγικού αμπελώνα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: 

Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την καταλληλόλητα για της φύτευση του νέου αμπελώνα.
Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την δυναμική της για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Χωροταξική διάθρωση αμπελώνα.
Επιλογή της ποικιλίας και του κατάλληλου υποκειμένου. 
Επιλογή του συστήματος μόρφωσης των πρέμνων και κατ επέκταση του τρόπου και των υλικών υποστύλωσης. 
Σχεδιασμός εργασιών προετοιμασίας του αγροτεμαχίου .
Πρόταση εδαφοβελτίωσης βάσει ανάλυσης εδάφους.
Πρόταση βασικής λίπανσης βάσει ανάλυσης εδάφους.
Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης, για την ορθότερη διαχείριση του νερού.

Στην μελέτη εγκατάστασης περιλαμβάνονται και τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος τα εξής:  Το ηλεκτρονικό τεκμήριο της μελέτης των παραπάνω διαδικασιών, οι επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών της φύτευσης.
Για την φύτευση ενός παραγωγικού αμπελώνα με στόχο την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χρειάζεται μελέτη, έρευνα και αξιολόγηση μιας σειράς παραγόντων. Η φύτευση ενός αμπελώνα αποτελεί μια μακροχρόνια επένδυση και για την απόδοση της, θα πρέπει να εξαλειφθούν οι πιθανότητες λάθους κατά την διαδικασία την φύτευσης. Επίσης πολύ σημαντική είναι και η σωστή αξιολόγηση όλων των παραγόντων οι οποίοι θα επιδράσουν στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση του αμπελώνα. Οι παράγοντες που αξιολογούνται για την φύτευση του αμπελώνα διαμορφώνουν και τις ενότητες της μελέτης εγκατάστασης. Η μελέτη φύτευσης ενός παραγωγικού αμπελώνα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την καταλληλόλητα για της φύτευση του νέου αμπελώνα. Αξιολόγηση της τοποθεσίας και του αγροτεμαχίου ως προς την δυναμική της για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων. Χωροταξική διάθρωση αμπελώνα. Επιλογή της ποικιλίας και του κατάλληλου υποκειμένου. Επιλογή του συστήματος μόρφωσης των πρέμνων και κατ επέκταση του τρόπου και των υλικών υποστύλωσης. Σχεδιασμός εργασιών προετοιμασίας του αγροτεμαχίου . Πρόταση εδαφοβελτίωσης βάσει ανάλυσης εδάφους. Πρόταση βασικής λίπανσης βάσει ανάλυσης εδάφους. Μελέτη εγκατάστασης του συστήματος άρδευσης, για την ορθότερη διαχείριση του νερού. Στην μελέτη εγκατάστασης περιλαμβάνονται και τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος τα εξής: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο της μελέτης των παραπάνω διαδικασιών, οι επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών της φύτευσης.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Συμβουλές Αμπελουργίας και Τρύγος
Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση και καθοδήγηση των αμπελουργικών τεχνικών ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους. 

Εξειδικευμένες συμβουλές για την βελτίωση ειδικών αμπελουργικών τεχνικών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αμπελώνα.
Κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης του αμπελώνα, ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους, για ολόκληρο το έτος.
Οργάνωση και διαχείριση του τρύγου.

Οι υπηρεσίες τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος και περιλαμβάνουν τα εξής:  
Αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές, επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών διαχείρισης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όλες της διαδικασίες κατά την διάρκεια μιας αμπελουργικής χρονιάς, από τον έναν τρύγο μέχρι τον επόμενο, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου αμπελουργίας. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου αμπελουργίας, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές , τις επισκέψεις, τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων για ολόκληρη την χρονιά.
Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση και καθοδήγηση των αμπελουργικών τεχνικών ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους. Εξειδικευμένες συμβουλές για την βελτίωση ειδικών αμπελουργικών τεχνικών ή για την αντιμετώπιση προβλημάτων του αμπελώνα. Κατάρτιση πρωτόκολλου διαχείρισης του αμπελώνα, ανάλογα με την ποικιλία και τους προσδοκώμενους στόχους, για ολόκληρο το έτος. Οργάνωση και διαχείριση του τρύγου. Οι υπηρεσίες τιμολογούνται συνολικά ή κατά μέρος και περιλαμβάνουν τα εξής: Αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές, επιτόπιες επισκέψεις στον αμπελώνα ,η επίβλεψη και καθοδήγηση των εργασιών διαχείρισης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ολοκληρωμένη επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε όλες της διαδικασίες κατά την διάρκεια μιας αμπελουργικής χρονιάς, από τον έναν τρύγο μέχρι τον επόμενο, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου αμπελουργίας. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου αμπελουργίας, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες για τις αμπελουργικές τεχνικές , τις επισκέψεις, τις αναλύσεις εδάφους και φύλλων για ολόκληρη την χρονιά.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Υπηρεσίες Οινολόγου
Συμβουλές Οινοποίησης.

Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας οινικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση των πρωτοκόλλων οινοποίησης και καθοδήγηση των οινολογικών τεχνικών συμφώνα με προσδοκώμενους στόχους . 


Οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την παραλαβή του τρύγου και της διαδικασίας γλευκοποίησης για ομαλή έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης
Καθοδήγηση – Υποστήριξη κατά την διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης.
Παρακολούθηση της ωρίμανσης, της σταθεροποίησης και της παλαίωσης του οίνου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων.
Εμφιάλωση.


Πρωτόκολλα Οινοποίησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστημονική υποστήριξη σε ολόκληρη την διαδικασία οινοποίησης, από την τρύγο μέχρι την εμφιάλωση, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου οινοποίησης. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου οινοποίησης, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες, τις επισκέψεις, τις αναλύσεις και τα οινολογικά υλικά για ολόκληρη την χρονιά.
Συμβουλές Οινοποίησης. Για την δημιουργία υψηλής ποιότητας οινικών προϊόντων, χρειάζεται η επιστημονική και τεχνική συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες. Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται στον ιδιώτη και τον επαγγελματία και αφορούν την διαμόρφωση των πρωτοκόλλων οινοποίησης και καθοδήγηση των οινολογικών τεχνικών συμφώνα με προσδοκώμενους στόχους . Οργάνωση, καθοδήγηση και υποστήριξη κατά την παραλαβή του τρύγου και της διαδικασίας γλευκοποίησης για ομαλή έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης Καθοδήγηση – Υποστήριξη κατά την διαδικασία της αλκοολικής ζύμωσης. Παρακολούθηση της ωρίμανσης, της σταθεροποίησης και της παλαίωσης του οίνου. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Εμφιάλωση. Πρωτόκολλα Οινοποίησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε επιστημονική υποστήριξη σε ολόκληρη την διαδικασία οινοποίησης, από την τρύγο μέχρι την εμφιάλωση, τότε δύναται η δημιουργία πρωτόκολλου οινοποίησης. Η υπηρεσία της δημιουργίας πρωτοκόλλου οινοποίησης, περιλαμβάνει: Το ηλεκτρονικό τεκμήριο του πρωτοκόλλου, την συμβουλευτική υποστήριξη με αναλυτικές εκθέσεις και οδηγίες, τις επισκέψεις, τις αναλύσεις και τα οινολογικά υλικά για ολόκληρη την χρονιά.

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Ανάπτυξη νέων τροφίμων


Eφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής Τροφίμων μπορούμε να σας παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων.
μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός τροφίμου.
Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία τροφίμων. Μηχανική Τροφίμων, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των τροφίµων, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους.

Σκοπός είναι η µελέτη των ιδιοτήτων των τροφίµων ως πολύπλοκα βιολογικά συστήµατα και ως βιοµηχανικά προϊόντα.
Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής.
Άδεια λειτουργίας
Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων
Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων
Παραγωγή συνταγών
Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
Μελέτη συστημάτων ποιότητας
Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων
Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία
Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα
Στοιχείο Λίστας
Eφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές της Μηχανικής Τροφίμων μπορούμε να σας παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων. μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός τροφίμου. Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία τροφίμων. Μηχανική Τροφίμων, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των τροφίµων, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους. Σκοπός είναι η µελέτη των ιδιοτήτων των τροφίµων ως πολύπλοκα βιολογικά συστήµατα και ως βιοµηχανικά προϊόντα. Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής. Άδεια λειτουργίας Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων Παραγωγή συνταγών Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού Μελέτη συστημάτων ποιότητας Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα Στοιχείο Λίστας

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞
Ανάπτυξη νέων καλλυντικών

 Παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων.
μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός καλλυντικού.
Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία καλλυντικών, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των καλλυντικών, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους.

Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής.
Άδεια λειτουργίας
Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων
Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων
Παραγωγή συνταγών
Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού
Μελέτη συστημάτων ποιότητας
Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων
Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία
Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα
Παρέχουμε από μία απλή ανάλυση μέχρι και ολοκληρωμένη μελέτη αλλά και τεχνική συμβούλευση για την δημιουργία βιομηχανικών μονάδων. μεταποίηση – παραγωγή -τυποποίηση για την δημιουργία ενός καλλυντικού. Όλα αυτά μέσω της ερευνητικής μας ομάδας και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει με την πάροδο του χρόνου από την ενασχόληση της στην βιομηχανία καλλυντικών, η επιστήμη η οποία αποτελεί τομέα αιχμής για τα τρόφιμα, και περιλαμβάνει τα συστατικά των καλλυντικών, τις φυσικοχηµικές, βιολογικές και λειτουργικές τους ιδιότητες, την ποιότητα και ασφάλεια, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τις αλλοιώσεις τους και τη συμπεριφορά τους κάτω από το εύρος των συνθηκών που συναντούν κατά τις διεργασίες παραγωγής και κατά τη συσκευασία και συντήρηση τους. Αναλαμβάνουμε όλα τα βήματα που είναι απαραίτητα για να ολοκληρωθεί μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικού επιπέδου παραγωγής. Άδεια λειτουργίας Επιλογή ή και κατασκευή μηχανημάτων Έλεγχο εγκατάστασης μηχανημάτων Παραγωγή συνταγών Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση προσωπικού Μελέτη συστημάτων ποιότητας Εκτέλεση απαραίτητων αναλύσεων Συνεχής παρακολούθηση για την ορθή λειτουργία Συμβούλευση για βελτιστοποίηση παραγωγής και νέα προϊόντα

Περισσότερα...

Αριθμός δειγμάτων:
Τιμή WEB: 📞

Άρθρα και νέα

Swab Τεστ για έλεγχο μικροβίων σε επιφάνειες

Καθώς οι μικροοργανισμοί είναι παρόντες σε όλο το περιβάλλον, είναι απαραίτητο να καθαριστούν οι επιφάνειες αφού γίνει έλεγχος της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας καθαρισμού. Τα αεροβόλα βακτήρια είναι ιδιαίτερα ικανά να επανα-μολύνουν τις απολυμασμένες επιφάνειες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τα υπολείμματα τροφίμων που παραμένουν σε σκεύη, εξοπλισμό, σανίδες κοπής ή σε μέρη μηχανών παραγωγής ενδέχεται να αποτελέσουν ένα περιβάλλον ανάπτυξης και ανάπτυξης αυτών των μικροοργανισμών. Για να συμπληρώσει τα υπάρχοντα προϊόντα για τον καθαρισμό και τον έλεγχο της υγιεινής, η R-Biopharm AG (Darmstadt, Γερμανία) έχει αναπτύξει ένα νέο σύστημα ταχείας δοκιμής για εύκολη, γρήγορη και οικονομική καταγραφή της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών καθαρισμού επιφανειών. Τα επιχρίσματα ανίχνευσης πρωτεϊνών RIDA®CHECK ™ χρησιμοποιούνται χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό ανάγνωσης και είναι σε θέση να ανιχνεύουν μικρές ποσότητες υπολειμμάτων πρωτεΐνης σε οποιεσδήποτε επιφάνειες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το RIDA®CHECK μπορεί να υποδεικνύει οποιαδήποτε αόρατη μεμβράνη μόλυνσης σε οποιαδήποτε επιφάνεια που διαφορετικά φαίνεται ότι είναι «οπτικά καθαρή» και δεν μπορεί να ανιχνευθεί με άλλες τεχνικές. Η δοκιμή RIDA®CHECK είναι εξαιρετικά εύκολη στη χρήση: ανοίξτε τη συσκευασία και βάλτε την επιφάνεια με την ένδειξη που είναι έτοιμη για χρήση και προετοιμασμένη με το υγρό αντίδρασης δοκιμής. Εάν η επιφάνεια δοκιμής είναι πολύ μολυσμένη με οποιεσδήποτε πρωτεΐνες, το κίτρινο βαμβακερό άκρο του μανδάλου δείκτη θα αλλάξει σε σκούρο πράσινο χρώμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν υπάρχει μικρή μόνο μόλυνση, ένα ανοιχτό πράσινο χρώμα θα είναι εμφανές μετά από μερικά λεπτά. Εάν το μάκτρο παραμένει κίτρινο μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αυτό υποδεικνύει ότι η επιφάνεια είναι απολύτως καθαρή και οι διαδικασίες καθαρισμού ήταν επιτυχείς. Το RIDA®CHECK μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση πρωτεϊνών που περιέχονται σε οποιαδήποτε τροφή που παραμένει σε καθαρισμένες επιφάνειες και ως εκ τούτου επιβεβαιώνει την παρουσία οποιασδήποτε υπολειμματικής αόρατης μόλυνσης. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα και τις διορθωτικές ενέργειες, η δοκιμή μπορεί να βοηθήσει στην εκ νέου κατάρτιση του προσωπικού καθαρισμού και να αποφευχθεί η μόλυνση των μετέπειτα παρτίδων παραγωγής. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη ασφάλεια των καταναλωτών και επίσης θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου ανάκλησης προϊόντος από τον παραγωγό με όλες τις οικονομικές συνέπειες και την απώλεια της εικόνας του εμπορικού σήματος που συνεπάγεται.
logo scienceshop.gr

→ Swab Τεστ για έλεγχο μικροβίων σε επιφάνειες

Δείτε σε τι θέση είναι η Ελλάδα στις εξαγωγές μελιού

logo scienceshop.gr

→ Δείτε σε τι θέση είναι η Ελλάδα στις εξαγωγές μελιού

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια καστανιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια καστανιάς;

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια κερασιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια κερασιάς;

Παλαίωση οίνων

Διακρίνουμε την οξειδωτική παλαίωση στο βαρέλι και την αναγωγική στο μπουκάλι. Να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι δεν παλαιώνουν όλοι οι οίνοι. Εμείς φτιάχνουμε τα κρασιά μας για να έχουν δυναμικό παλαίωσης. Οίνοι με υψηλό αλκοολικό τίτλο και φαινολικό δυναμικό (καλό χρώμα και καλές ταννίνες-στυφάδα), ικανοποιητική οξύτητα μπορούν να παλαιώσουν σε ξύλινα βαρέλια.
logo scienceshop.gr

→ Παλαίωση οίνων

Προσδιορισμός της βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη) με GC-FID

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός της βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη) με GC-FID

Μαγνητικός αναδευτήρας και η χρήση του

Ένας μαγνητικός αναδευτήρας ή ένας μαγνητικός αναμίκτης είναι μια εργαστηριακή συσκευή που χρησιμοποιεί ένα περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο για να προκαλέσει μια ράβδο ανάδευσης (που ονομάζεται επίσης "ψύλλος") βυθισμένη σε ένα υγρό για να περιστραφεί πολύ γρήγορα, αναδεύοντας έτσι. Το περιστρεφόμενο πεδίο μπορεί να δημιουργηθεί είτε από περιστρεφόμενο μαγνήτη είτε από σύνολο σταθερών ηλεκτρομαγνητών, τοποθετημένο κάτω από το δοχείο με το υγρό.
logo scienceshop.gr

→ Μαγνητικός αναδευτήρας και η χρήση του

Προσδιορισμός του προφίλ λιπαρών οξέων σε ελαιόλαδο

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός του προφίλ λιπαρών οξέων σε ελαιόλαδο

Εξαγωγές τροφίμων στην Κίνα, νομοθεσία και διαθρεπτική επισήμανση

Ο νόμος για την ασφάλεια των τροφίμων ορίζει ότι τα εθνικά πρότυπα για την ασφάλεια των τροφίμων να έχουν διατάξεις για την επισήμανση και πρέπει ρητά να αναφέρονται. Οι ετικέτες διατροφής αποτελούν σημαντικό μέρος των ετικετών τροφίμων. Οι διατροφικές ετικέτες για προσυσκευασμένα τρόφιμα περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες:
logo scienceshop.gr

→ Εξαγωγές τροφίμων στην Κίνα, νομοθεσία και διαθρεπτική επισήμανση

Προσδιορισμός γλυκάνισου σε παραδοσιακά ελληνικά ποτά

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός γλυκάνισου σε παραδοσιακά ελληνικά ποτά

Τι είναι το αγωγιμόμετρο και ποια είναι η σωστή χρήση του αγωγιμόμετρου στο έδαφος

Το μέγεθος της αγωγιμότητας είναι στενά συνυφασμένο με την αλατότητα του εδάφους, γιατί ένα έδαφος το οποίο περιέχει πολλά άλατα δίνει και μεγάλες τιμές αγωγιμότητας. Έτσι έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε στην αλατότητα ενός εδάφους αλλά να επικοινωνούμε τις τιμές της αλατότητας όχι με το ποσοστό αλατιού που περιέχει αλλά με την αγωγιμότητά του. Η αγωγιμότητα του εδάφους μπορεί πολύ εύκολα να μετρηθεί με ένα αγωγιμόμετρο. Δεν είναι όμως πολύ γνωστός ο ορθός τρόπος χρήσης του, οδηγώντας τον αγρότη, τον ιδιώτη ή και τον επαγγελματία γεωπόνο σε λάθος μετρήσεις ή σε κακή χρήση του αγωγιμομέτρου. agogimometro edafous Αρχικά θα ορίσουμε τους τύπους των αγωγιμομέτρων. Υπάρχουν στην αγορά 2 τύποι αγωγιμομέτρων: α) το φορητό αγωγιμόμετρο χειρός β) το αγωγιμόμετρο πάγκου Το ποιο αγωγιμόμετρο πρέπει να διαλέξουμε φαίνεται να εξαρτάται από το εάν θέλουμε να μετρήσουμε δείγματα όπου και αν είμαστε πχ στο πεδίο ή στο χωράφι ή μόνο στο εργαστήριό μας. Εδώ όμως γίνεται και μία βασική παρανόηση και ένα ουσιαστικό λάθος. Είτε κάνουμε ανάλυση εδάφους στο πεδίο είτε στο χημείο πάντα πρέπει να ακολουθούμε τον ορθό τρόπο. Πρέπει δηλαδή να γίνει αρχική προκατεργασία του δείγματος με τα κατάλληλα διαλύματα. Η διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα εύκολη αλλά παραβλέπεται, διότι πολλοί χρήστες θεωρούν ότι ένα φορητό αγωγιμόμετρο θα μας δείξει σωστή ένδειξη μόλις έρθει σε επαφή με το έδαφος. Η σωστή μέτρηση της αγωγιμότητας στην ανάλυση εδάφους είναι εκείνη που θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούμε να το αξιολογήσουμε. Θα μπορούμε δηλαδή να το εκτιμήσουμε σε αντιστοιχία με πίνακες και αποτελέσματα που βρίσκουμε στην βιβλιογραφία. Αυτή είναι και πεμπτουσία της ορθής πρακτικής, ότι θα μπορούμε να επαναλαμβάνουμε την ίδια πάντα διαδικασία ανεξαρτήτως χρήστη και οργάνου και να παίρνουμε συγκρίσιμα αποτελέσματα. Ας μπούμε λοιπόν στην ουσία και να δούμε πως γίνεται μία σωστή μέτρηση. Θα χρειαστούμε εκτός από το αγωγιμόμετρο και ένα ποτήρι κατάλληλων διαστάσεων και απιονισμένο νερό. Δηλαδή νερό το οποίο δεν έχει καθόλου άλατα και αν μετρήσουμε την αγωγιμότητά του αυτή θα βγει κοντά στο 0. 1. Αρχικά παίρνουμε το χώμα και με ένα δοσομετρικό κουτάλι προσθέτουμε έναν όγκο εδάφους στο ποτήρι. Το έδαφος αυτό θα πρέπει πρώτα να έχει ξεραθεί όσο το δυνατό περισσότερο. Η ξήρανση γίνεται άριστα στο χημείο με την χρήση φούρνου ξήρανσης. Επίσης το έδαφος πρέπει να είναι κοσκινισμένο, να μην περιέχει δηλαδή πέτρες, χαλίκια και γενικά σωματίδια διαμέτρου μεγαλύτερης των 2 εκατοστών. 2. Προσθέτουμε δύο όγκους απιονισμένου νερού. 3. Αναδεύουμε συνεχώς για 5 λεπτά 4. Αφήνουμε το ίζημα να κάτσει στον πυθμένα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει από 2 έως 8 ώρες ανάλογα με το τύπο του χώματος (δηλαδή την Μηχανική σύστασή του). 5. Αποχύνουμε την υγρή φάση σε νέο ποτήρι. Αυτό το νέο ποτήρι τώρα περιέχει το δείγμα μας. Σε αυτό κάνουμε την μέτρηση. 6. Βυθίζουμε το αγωγιμόμετρο στην υγρή φάση και παίρνουμε την ένδειξη.
logo scienceshop.gr

→ Τι είναι το αγωγιμόμετρο και ποια είναι η σωστή χρήση του αγωγιμόμετρου στο έδαφος

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια αμυγδαλιάς;

Πρώτης τάξεως πηγή συμπληρωματικού εισοδήματος μπορεί να αποτελέσει η καλλιέργεια αμυγδαλιάς καθώς, παρά την κρίση, η ζήτηση για τον πλέον αγαπημένο ξηρό καρπό παραμένει σε υψηλά επίπεδα!
logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια αμυγδαλιάς;

Τι λίπασμα χρειάζομαι στις καρυδιές μου;

logo scienceshop.gr

→ Τι λίπασμα χρειάζομαι στις καρυδιές μου;

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια ιπποφαούς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια ιπποφαούς;

Οι 10 καλλιέργειες με τα μεγαλύτερα κέρδη

logo scienceshop.gr

→ Οι 10 καλλιέργειες με τα μεγαλύτερα κέρδη

Κατασχέθηκαν 3,7 τόνοι νοθευμένο λάδι

Με την επισήμανση «εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο» και τις εμπορικές επωνυμίες «ΕΛΙΑΓΡΟΣ» «BEVELINI», «ΦΑΡΟΣ» και «ΛΙΑΤΙΚΟ» επιτήδειοι θα κυκλοφορούσαν στην αγορά 3.700 λίτρα σπορέλαιων, τεχνητώς χρωματισμένων, για να προσομοιάζουν στο χρώμα και στην όψη με ελαιόλαδο. Άγνωστο παραμένει τι ποσότητες έχουν ήδη διοχετευτεί στην αγορά γι αυτό και σε επικοινωνία που είχαμε με τον πρόεδρο τους ΕΦΕΤ επισήμανε ότι καλούνται, όσοι τα έχουν προμηθευτεί να μην τα καταναλώσουν. Συνελήφθησαν ένας 74χρονος και ο 30χρονος γιος του. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απάτη και νοθεία Οι επιτήδειοι έπεσαν στα χέρια των αρχών μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύο εγκαταστάσεις της εταιρείας ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΙΩΝΙΑΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε., στην ευρύτερη περιοχή της Νεοχωρούδας Θεσσαλονίκης. Εκεί εντοπίστηκε εργαστήριο παρασκευής, συσκευασίας και αποθήκευσης νοθευμένου λαδιού Κατασχέθηκαν μία δεξαμενή που περιείχε 1,2 τόνους νοθευμένο λάδι, 603 μεταλλικά και πλαστικά δοχεία, με 2,4 τόνους νοθευμένο λάδι τα περισσότερα από τα οποία ήταν ήδη φορτωμένα σε όχημα, έτοιμα να πάρουν το δρόμο για την αγορά, αλλά και 3,8 τόνοι χρωστικές ουσίες, διάφορες πρώτες ύλες σε δοχεία, εξοπλισμός και σύνεργα που χρησιμοποιούσαν για τη νόθευση του λαδιού. Κλιμάκιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ έλαβε δείγματα των ελαίων προς εξέταση, ως προς τη σύνθεση και την επικινδυνότητα κατανάλωσής τους. Πηγή:ΕΡΤ/Ρεπορτάζ: Μαρία Σταθοπούλου
logo scienceshop.gr

→ Κατασχέθηκαν 3,7 τόνοι νοθευμένο λάδι

Βιολογικό Ελαιόλαδο και βιταμίνη Ε: Δύο αχώριστοι σύμμαχοι!

logo scienceshop.gr

→ Βιολογικό Ελαιόλαδο και βιταμίνη Ε: Δύο αχώριστοι σύμμαχοι!

Μικροβιολογία τροφίμων από τον Rafik Karaman

logo scienceshop.gr

→ Μικροβιολογία τροφίμων από τον Rafik Karaman

Αιθέρια έλαια: Πώς ξεχωρίζουμε τα γνήσια από τις απομιμήσεις;

logo scienceshop.gr

→ Αιθέρια έλαια: Πώς ξεχωρίζουμε τα γνήσια από τις απομιμήσεις;

Πως να αποθηκεύσω σωστά το μέλι μου;

logo scienceshop.gr

→ Πως να αποθηκεύσω σωστά το μέλι μου;

Η σημασία της ανάλυσης της ποιότητας του εδάφους

Η σημασία της ανάλυσης της ποιότητας του εδάφους
logo scienceshop.gr

→ Η σημασία της ανάλυσης της ποιότητας του εδάφους

10 οφέλη υγείας που προσφέρει το μέλι

logo scienceshop.gr

→ 10 οφέλη υγείας που προσφέρει το μέλι

Καλλιέργεια αμπελιού και έδαφος

logo scienceshop.gr

→ Καλλιέργεια αμπελιού και έδαφος

Τι είναι το μεταμπισουλφίτ στην οινοποίηση και πως χρησιμοποιείται σωστά

logo scienceshop.gr

→ Τι είναι το μεταμπισουλφίτ στην οινοποίηση και πως χρησιμοποιείται σωστά

Πως λειτουργεί το πεχάμετρο εδάφους;

Ένας μετρητής pH βασίζεται στην διαφορά τάσης για τον προσδιορισμό των επιπέδων ιόντων υδρογόνου και συνεπώς του pΗ. Προκειμένου η ηλεκτρική ενέργεια να κυκλοφορεί γύρω από ένα κύκλωμα, πρέπει να είναι πλήρης. Ένα κύκλωμα ελέγχου του pΗ συμπληρώνεται από το δείγμα δοκιμής. Το έδαφος του δείγματος έρχεται σε επαφή με δύο ηλεκτρόδια που βρίσκονται στον ανιχνευτή. Ένα ηλεκτρόδιο είναι ένα μέρος ενός κυκλώματος που έρχεται σε επαφή με μη μεταλλικά στοιχεία. Τα ηλεκτρόνια που ταξιδεύουν γύρω από το κύκλωμα έλκονται από τη μεμβράνη των ηλεκτροδίων.
logo scienceshop.gr

→ Πως λειτουργεί το πεχάμετρο εδάφους;

Οι ανεπιθύμητες οσμές στα κρασιά και πως να τις διορθώσουμε

logo scienceshop.gr

→ Οι ανεπιθύμητες οσμές στα κρασιά και πως να τις διορθώσουμε

Ο ρόλος του κιτρικού οξέος στον οίνο και την οινοποίηση

logo scienceshop.gr

→ Ο ρόλος του κιτρικού οξέος στον οίνο και την οινοποίηση

Βιολογικό μέλι και πιστοποίηση

logo scienceshop.gr

→ Βιολογικό μέλι και πιστοποίηση

Μείωση οξύτητας κρασιού με όξινο ανθρακικό κάλιο

Η μείωση της οξύτητας είναι η διαδικασία μείωσης της οξύτητας σε χυμό σταφυλιών, γλεύκος ή κρασί. Η βιολογική διαδικασία της αποξίνωσης στο κρασί είναι μια μηλοκαλική ζύμωση, στην οποία το μηλικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ και μειώνει επίσης την αίσθηση στο στόμα του οξέος. Η φυσικοχημική αποξίνωση περιλαμβάνει είτε καθίζηση οξέος είτε ανταλλαγή ιόντων. Οι παράγοντες αποξίνωσης μετατρέπουν το τρυγικό οξύ στη μορφή αδιάλυτων αλάτων.
logo scienceshop.gr

→ Μείωση οξύτητας κρασιού με όξινο ανθρακικό κάλιο

Φυλλοδιαγνωστική,Ανάλυση φύλλων και Οδηγίες δειγματοληψίας

logo scienceshop.gr

→ Φυλλοδιαγνωστική,Ανάλυση φύλλων και Οδηγίες δειγματοληψίας

Το "μαχαίρι" βάζει η ΕΕ στο ζήτημα ασφάλεια τροφίμων

logo scienceshop.gr

→ Το "μαχαίρι" βάζει η ΕΕ στο ζήτημα ασφάλεια τροφίμων

Πρωτοποριακή mobile εφαρμογή για την οινοποίηση στα ελληνικά

O υπολογιστής κρασιού είναι η πρώτη εφαρμογή, το πρώτο app στα ελληνικά που μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα σάκχαρα, θειώδη, οξύτητα, θρεπτικά σε κρασί ή μούστο!Κάθε κρασί έχει τις δικές του μοναδικές υπερβολές και ελλείψεις, και είναι η δουλειά του oινοποιού να συντονίζει αυτά τα χαρακτηριστικά σε ισορροπία. Προσθήκες, μειώσεις, δοκιμές σε πάγκους, διαλύματα... ο υπολογιστής κρασιού είναι εδώ για να σας βοηθήσει.
logo scienceshop.gr

→ Πρωτοποριακή mobile εφαρμογή για την οινοποίηση στα ελληνικά

Νέα κοινοτική νομοθεσία-οδηγία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά αναπλήρωσης

logo scienceshop.gr

→ Νέα κοινοτική νομοθεσία-οδηγία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και υγρά αναπλήρωσης

Είναι το έδαφος μου κατάλληλο για αμπέλι;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το έδαφος μου κατάλληλο για αμπέλι;

Τι καλλιέργεια μπορώ να βάλω ανάλογα με το pH του χώματος στο χωράφι μου;

logo scienceshop.gr

→ Τι καλλιέργεια μπορώ να βάλω ανάλογα με το pH του χώματος στο χωράφι μου;

Τι είναι και πως χρησιμοποιώ τα ρυθμιστικά διαλύματα πεχαμέτρου;

Τα ρυθμιστικά διαλύματα είναι απαραίτητα για την σωστή λειτουργία του πεχαμέτρου.
logo scienceshop.gr

→ Τι είναι και πως χρησιμοποιώ τα ρυθμιστικά διαλύματα πεχαμέτρου;

Μάθετε πως να κάνετε παστερίωση στους χυμούς

logo scienceshop.gr

→ Μάθετε πως να κάνετε παστερίωση στους χυμούς

Νέα Υγειονομική διάταξη για καταστήματα τροφίμων και ποτών

logo scienceshop.gr

→ Νέα Υγειονομική διάταξη για καταστήματα τροφίμων και ποτών

Χημική ανάλυση γλυκομαννάνης

logo scienceshop.gr

→ Χημική ανάλυση γλυκομαννάνης

Ανάκληση αλλαντικού με παθογόνο βακτήριο

Στην ανάκληση αλλαντικού από την αγορά προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου, στο πλαίσιο τακτικών ελέγχων των επιχειρήσεων και σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπίστωσε την ύπαρξη μη ασφαλούς-επιβλαβούς τροφίμου, στο οποίο ανιχνεύθηκε το παθογόνο βακτήριο Listeria monocytogenes. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το προϊόν με την εμπορική ονομασία «ΝΟΥΜΠΟΥΛΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» συσκευασμένο, με lot No. 213 17, ανεξαρτήτως ημερομηνίας λήξης, που παρασκευάζεται από την εταιρεία «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ», στην Κέρκυρα. Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση/απόσυρση του συνόλου της εν λόγω παρτίδας από την εσωτερική αγορά, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.
logo scienceshop.gr

→ Ανάκληση αλλαντικού με παθογόνο βακτήριο

Είναι το έδαφος μου κατάλληλο για καλλιέργεια τρούφας;;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το έδαφος μου κατάλληλο για καλλιέργεια τρούφας;;

Ο θάνατος του τσιγάρου.. έτσι όπως το ξέραμε.

logo scienceshop.gr

→ Ο θάνατος του τσιγάρου.. έτσι όπως το ξέραμε.

Εδαφολογικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια καρυδιάς

logo scienceshop.gr

→ Εδαφολογικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια καρυδιάς

Καλλιέργεια ελιάς. Εδαφολογικές και διαφυλλικές απαιτήσεις.

Εδαφολογικές και διαφυλλικές απαιτήσεις ελιάς
logo scienceshop.gr

→ Καλλιέργεια ελιάς. Εδαφολογικές και διαφυλλικές απαιτήσεις.

Πώς να φτιάξω κομπόστ για αρχαρίους

logo scienceshop.gr

→ Πώς να φτιάξω κομπόστ για αρχαρίους

Προσδιορισμός μεθανόλης, αιθανόλης και οξικού οξέος σε οίνους

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός μεθανόλης, αιθανόλης και οξικού οξέος σε οίνους

Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για θρεπτικά και λειτουργικά τρόφιμα...

Το Χημείο Λαμίας συμμετέχει στο 1ο Διεθνές Συνέδριο για τις υπερτροφές με τον τίτλο "1st International Multidisciplinary Conference on Nutraceuticals and Functional Foods" το οποίο θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2016. Η εργασία που θα παρουσιαστεί έχει ως τίτλο "Χημική μετανάστευση μετάλλων και μεταλλοειδών σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα". Η συγκεκριμένη εργασία θα παρουσιαστεί από τον Επίκουρο Καθηγητή Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την κύρια επίβλεψη και μελέτη της συγκεκριμένης εργασίας είχε ο Τεχνικός Υπεύθυνος του Χημείου Λαμίας, κ. Πασιάς Ιωάννης σε συνεργασία με τον κ. Πετρόπουλο του Εθνικού Φορέα Ελέγχου Τροφίμων και του κ. Ν. Θωμαΐδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο συγκεκριμένο ερευνητικό υπόμνημα θα παρουσιαστεί μία σύνοψη της συγκεκριμένης εργασίας.Στη συγκεκριμένη εργασία αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε μια μέθοδος για τον ταυτόχρονο προσδιορισμό Cd–Pb, As–Cu, Cr–Ni, Fe–Mn και τον μονοστοιχειακό προσδιορισμό Sn σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα με την τεχνική της Πολυστοιχειακής ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη. Η διαδικασία επικύρωσης πραγματοποιήθηκε με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για τον επίσημο έλεγχο επιμολυντών σε τρόφιμα. Η επικυρωμένη μέθοδος εφαρμόστηκε για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων μετάλλων και μεταλλοειδών σε όλα τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Βρέθηκε ότι η περιεκτικότητα Cd στα τρόφιμα ήταν υψηλότερη από την ανώτερη επιτρεπτή τιμή των 0.050 mg/kg, όπως προτείνεται από τον κανονισμό No 1881/2006, ο οποίος όμως ισχύει για τα φρέσκα προϊόντα και όχι τα κονσερβοποιημένα. Επιπλέον, ένας νέος δείκτης φρεσκότητας καθιερώθηκε ο οποίος αφορά το χρόνο ζωής μιας ανοιγμένης συσκευασίας. Για το λόγο αυτό, διάφορες συσκευασίες αφέθηκαν ανοικτές για διαφορετικά χρονικά διαστήματα και μελετήθηκε η μεταβολή της περιεκτικότητας στα τρόφιμα. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα επιπλέον βήμα από προηγούμενη μελέτη της ομάδας Ραπτοπούλου, Πασιάς και συνεργατών τους το 2014. Τα αποτελέσματα είναι υπό δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό και σύντομα θα ανακοινωθούν με λεπτομέρεια.
logo scienceshop.gr

→ Συμμετοχή στο 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για θρεπτικά και λειτουργικά τρόφιμα...

Μέλι και φαινολικές αντιοξειδωτικές ουσίες

logo scienceshop.gr

→ Μέλι και φαινολικές αντιοξειδωτικές ουσίες

Έλεγχος επιφανειών με swab test kit

Η Neogen Corporation έχει αναπτύξει το AccuClean Advanced, ένα απλό 10-δευτερόλεπτο οπτικό τεστ που αποκαλύπτει τα εντοπισμένα κατάλοιπα πρωτεϊνών μέσω μιας εύκολης ερμηνείας αλλαγής χρώματος. Με ένα όριο ανίχνευσης πρωτεϊνών 15 μg / mL, η δοκιμή παρέχει ευαίσθητα, αξιόπιστα αποτελέσματα. "Είναι η τέλεια λύση για πολλές εταιρείες που θέλουν μια γρήγορη ένδειξη της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών υγιεινής τους χωρίς τη χρήση ενός οργάνου", δήλωσε ο Rob Soule του Neogen.
logo scienceshop.gr

→ Έλεγχος επιφανειών με swab test kit

Ο νέος οδηγός του ΕΦΕΤ για τις οικοτεχνίες και τους μελισσοκόμους

Ο νέος οδηγός του ΕΦΕΤ για τις οικοτεχνίες και τους μελισσοκόμους
logo scienceshop.gr

→ Ο νέος οδηγός του ΕΦΕΤ για τις οικοτεχνίες και τους μελισσοκόμους

Χημική ανάλυση νερού - Μάθε τι πίνεις

logo scienceshop.gr

→ Χημική ανάλυση νερού - Μάθε τι πίνεις

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια φιστικιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια φιστικιάς;

Τα μυστικά της ερυθρής οινοποίησης

Στην κλασσική ερυθρή οινοποίηση οι ποικιλίες συνήθως οινοποιούνται μόνες τους (Ξινόμαυρο, Αγιωργίτικο, Μοσχόμαυρο, Κοτσιφάλι, Merlot, Cabernet, Syrah κτλ.), ενώ στη χωρική οινοποίηση συνήθως συνοινοποιούνται οι ποικιλίες, ανάλογα βέβαια και με την ημερομηνία ωρίμανσης τους.
logo scienceshop.gr

→ Τα μυστικά της ερυθρής οινοποίησης

Μάθετε τι είναι παστίλιες Οινόλη & Μουστόλη και την χρήση τους σε κρασί και μούστο

Οι παστίλιες Οινόλης και Μουστόλης τοποθετούνται σε κρασί για τη κατασκευή καλής ποιότητας κρασιού.Οι τρόποι χρήσης και δοσολογίας αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
logo scienceshop.gr

→ Μάθετε τι είναι παστίλιες Οινόλη & Μουστόλη και την χρήση τους σε κρασί και μούστο

Χρήση oak chips και sticks δρυός στο κρασί

logo scienceshop.gr

→ Χρήση oak chips και sticks δρυός στο κρασί

Διόρθωση οξύτητας κρασιού με ανθρακικό ασβέστιο

logo scienceshop.gr

→ Διόρθωση οξύτητας κρασιού με ανθρακικό ασβέστιο

Σορβικό κάλιο και συντήρηση τροφίμων

Εάν δείτε το σορβικό κάλιο στον κατάλογο συστατικών οποιουδήποτε τροφίμου, έχει προστεθεί για να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του. Το σορβικό κάλιο προέρχεται από το άλας καλίου του σορβικού οξέος, το οποίο βρίσκεται φυσικά σε πολλά φυτά και αποτρέπει την ανάπτυξη παθογόνων παραγόντων. Σύμφωνα με το Κέντρο Επιστήμης για το Δημόσιο Ενδιαφέρον, το πρόσθετο είναι ασφαλές για κατανάλωση.
logo scienceshop.gr

→ Σορβικό κάλιο και συντήρηση τροφίμων

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια καρυδιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια καρυδιάς;

Το ασκορβικό οξύ και η χρήση του στα τρόφιμα

Το ασκορβικό οξύ είναι μια χημική ένωση (C6H8O6) που απαντάται συνήθως στη φύση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιοξειδωτικό πρόσθετο τροφίμων. Ανακαλύψτε πώς δημιουργείται το ασκορβικό οξύ, πώς χρησιμοποιείται και πώς μπορεί να σας επηρεάσει.
logo scienceshop.gr

→ Το ασκορβικό οξύ και η χρήση του στα τρόφιμα

Χρειάζομαι φυλλοδιαγνωστική ανάλυση στην καλλιέργειά μου;

logo scienceshop.gr

→ Χρειάζομαι φυλλοδιαγνωστική ανάλυση στην καλλιέργειά μου;

Χαρακτηρισμός των συστατικών του αιθέριου έλαιου της λεβάντας

Η αναγνώριση του προφίλ των συστατικών του αιθέριου ελαίου της λεβάντας είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού αποτελεί κύριο συστατικό των καλλυντικών και των προϊόντων περιποίησης βρεφών. Στην Ευρωπαϊκή οδηγία 2003/15/ΕΕ τα κύρια συστατικά του αιθέριου ελαίου της λεβάντας θεωρούνται ως αλλεργιογόνα (λιναλοόλη, γερανιόλη) και θα πρέπει να αναφέρονται στο δελτίο ασφαλείας που συνοδεύει το προϊόν. Στο συγκεκριμένο τεχνικό υπόμνημα παρουσιάζεται μια μέθοδος για τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό των αιθέριων ελαίων της λεβάντας.
logo scienceshop.gr

→ Χαρακτηρισμός των συστατικών του αιθέριου έλαιου της λεβάντας

Προσδιορισμός της νοθείας σε κερί μέλισσας με GC-FID

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός της νοθείας σε κερί μέλισσας με GC-FID

Cabernet Sauvignon VS Merlot και αντιοξειδωτική δράση

logo scienceshop.gr

→ Cabernet Sauvignon VS Merlot και αντιοξειδωτική δράση

Στατιστική ανάλυση για την αναγνώριση της φρεσκότητας μελιού

logo scienceshop.gr

→ Στατιστική ανάλυση για την αναγνώριση της φρεσκότητας μελιού

Πότε είναι η καλύτερη περίοδος για ανάλυση εδάφους;

logo scienceshop.gr

→ Πότε είναι η καλύτερη περίοδος για ανάλυση εδάφους;

Οινοποίηση και θειικός χαλκός

Τι συμβαίνει αν κατά την οινοποίηση το κρασί μας μυρίζει χαρτόνι, καμένο σπίρτο, αυγό, βραστά λαχανικά, στάβλο, σάπιο μήλο ή διαλυτικό; Τα περισσότερα προβλήματα λύνονται με την προσθήκη θεεικού χαλκού.
logo scienceshop.gr

→ Οινοποίηση και θειικός χαλκός

Πως αναγνωρίζω την νοσεμίαση στα μελίσσια μου

logo scienceshop.gr

→ Πως αναγνωρίζω την νοσεμίαση στα μελίσσια μου

Εξαγωγή Ελληνικού ελαιολάδου και οι πιστοποιήσεις του

logo scienceshop.gr

→ Εξαγωγή Ελληνικού ελαιολάδου και οι πιστοποιήσεις του

Τι είναι το ποτήρι γευσιγνωσίας ελαιολάδου;

logo scienceshop.gr

→ Τι είναι το ποτήρι γευσιγνωσίας ελαιολάδου;

Αναγνώριση της νοθείας σε ελαιόλαδο μέσω χημειομετρίας

logo scienceshop.gr

→ Αναγνώριση της νοθείας σε ελαιόλαδο μέσω χημειομετρίας

Προσδιορισμός καφεΐνης σε δείγματα καφέ και τονικών ποτών

logo scienceshop.gr

→ Προσδιορισμός καφεΐνης σε δείγματα καφέ και τονικών ποτών

Τι είναι το αλκοολόμετρο και πως χρησιμοποιείται

Το αλκοολόμετρο είναι μια γυάλινη ερματοφόρα στήλη που καταλήγει στο άνω μέρος σε βαθμολογημένο επιμήκη στέλεχος.Η ισχύουσα επίσημη μονάδα μέτρησης στην Ε.Ε. είναι το % VOL ή Gay Lussac ή Tralles δηλ. η % κατ’ όγκο v/v σε αιθυλική αλκοόλη.Τα αλκοολόμετρα είναι βαθμονομημένα για την % κατ’ όγκο v/v περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη διαλυμάτων θερμοκρασίας (συνήθως) 20 οC / 68 oF. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία τους διαλύματος είναι διαφορετική (από τη θερμοκρασία βαθμονόμησής του) τότε πρέπει να γίνει διόρθωση της μετρούμενης ένδειξης με βάση τον πίνακα διόρθωσης λόγω θερμοκρασίας που συνοδεύει το αλκοολόμετρο.
logo scienceshop.gr

→ Τι είναι το αλκοολόμετρο και πως χρησιμοποιείται

Έλεγχος σε μελάνι για τατουάζ

Τις τελευταίες δεκαετίες με την αύξηση των τατουάζ ταυτόχρονα έχουν αυξηθεί και οι ανησυχίες σχετικά με πιθανά προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τα μελάνια των τατουάζ.
logo scienceshop.gr

→ Έλεγχος σε μελάνι για τατουάζ

Ανθρακικό ασβέστιο για την μείωση οξύτητας του κρασιού

Τα σταφύλια που καλλιεργούνται σε περιοχές ψυχρού κλίματος, όπως οι λίμνες των δακτύλων, συχνά έχουν υψηλά επίπεδα οξέων - με τιμές τιτλοδοτούμενης οξύτητας (ΤΑ) σημαντικά υψηλότερες από το συνιστώμενο 0,65% έως 0,70% (το οποίο μπορεί επίσης να προσδιορίζεται σε μετρικό ως 6,5 έως 7,0 γραμμάρια / λίτρο) . Οι οινοπαραγωγοί που αντιμετωπίζουν χυμούς με περιεκτικότητα σε οξύ πάνω από τα συνιστώμενα επίπεδα έχουν αρκετές επιλογές: μπορεί να αποφασίσουν να ολοκληρώσουν τα κρασιά τους με κάποια υπολειμματική ζάχαρη για να εξισορροπήσουν τη γεύση, μπορούν να μειώσουν το ΤΑ προσθέτοντας νερό και ζάχαρη με κάποια δαπάνη σε ένταση γεύσης χρησιμοποιούν μία από τις πολλές χημικές διεργασίες αφυδάτωσης που περιγράφονται στα βιβλία και τα φυλλάδια ή μπορούν να μάθουν να εκτιμούν τα τραγανή κρασιά.
logo scienceshop.gr

→ Ανθρακικό ασβέστιο για την μείωση οξύτητας του κρασιού

Μύθος ή αλήθεια, χαλάει το μέλι;;;

logo scienceshop.gr

→ Μύθος ή αλήθεια, χαλάει το μέλι;;;

Τα μυστικά της λευκής οινοποίησης

Μετά την υποδοχή των λευκών σταφυλιών γίνεται αποβοστρύχωση, έκθλιψη και στη συνέχεια η σταφυλομάζα οδηγείται σε πνευματικό πιεστήριο ή απλό πιεστήριο. Παράλληλα με την έκθλιψη διοχετεύουμε υγρό θειώδες με δοσολογία 50-60 γρ/τόνο. Στο πιεστήριο προσθέτουμε ένζυμα πιεστηρίου για γρήγορο διαχωρισμό των λασπών (βαριές λάσπες) αργότερα στις δεξαμενές.
logo scienceshop.gr

→ Τα μυστικά της λευκής οινοποίησης

Διαζύγιο υγειονομικού και καταστημάτων

logo scienceshop.gr

→ Διαζύγιο υγειονομικού και καταστημάτων

Πότε ρίχνω λίπασμα σε δέντρα και λαχανικά;

logo scienceshop.gr

→ Πότε ρίχνω λίπασμα σε δέντρα και λαχανικά;

Συντηρητικά τροφίμων, πρόσθετα τροφίμων και νομοθεσία

logo scienceshop.gr

→ Συντηρητικά τροφίμων, πρόσθετα τροφίμων και νομοθεσία

Τι χωράφι χρειάζομαι για καλλιέργεια ελιάς;

logo scienceshop.gr

→ Τι χωράφι χρειάζομαι για καλλιέργεια ελιάς;

Τα μυστικά της ανάλυσης, διόρθωσης και οινοποίησης του γλεύκους

logo scienceshop.gr

→ Τα μυστικά της ανάλυσης, διόρθωσης και οινοποίησης του γλεύκους

Πως να αναγνωρίσετε την νοθεία στο ελαιόλαδο από τις τιμές Κ

logo scienceshop.gr

→ Πως να αναγνωρίσετε την νοθεία στο ελαιόλαδο από τις τιμές Κ

Μάθετε το μυστικό για τεράστια κέρδη από την οικοτεχνία σας!!!

Είστε αγρότης ή οικοτεχνία και θέλετε να αυξήσετε τα κέρδη σας; Θα σας αποκαλύψουμε ένα μυστικό που λίγοι γνωρίζουν και πολλοί λιγότεροι μιλούν...!
logo scienceshop.gr

→ Μάθετε το μυστικό για τεράστια κέρδη από την οικοτεχνία σας!!!

Έρευνα: Πώς η Ευρώπη πλημμυρίζεται με ψεύτικο μέλι

logo scienceshop.gr

→ Έρευνα: Πώς η Ευρώπη πλημμυρίζεται με ψεύτικο μέλι

Tι λίπασμα να βάλω στις ελιές μου για καλύτερη απόδοση;

logo scienceshop.gr

→ Tι λίπασμα να βάλω στις ελιές μου για καλύτερη απόδοση;

Τέσσερις κίνδυνοι από την χρήση λιπασμάτων χωρίς ανάλυση εδάφους

logo scienceshop.gr

→ Τέσσερις κίνδυνοι από την χρήση λιπασμάτων χωρίς ανάλυση εδάφους

Πορεία ωρίμανσης και διορθώσεις στους μούστους

Μετά από δειγματοληψίες και μετρήσεις των σακχάρων και οξέων σε σταφύλια και σε γλεύκη (μούστους), η πορεία ωρίμανσης των σταφυλών συνήθως εξελίσσεται λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιητικά για τις πρώιμες και μεσοπρώιμες, μερικές χρονιές ακόμη και για τις όψιμες ποικιλίες, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούν συνήθως το Σεπτέμβριο.
logo scienceshop.gr

→ Πορεία ωρίμανσης και διορθώσεις στους μούστους

Πουνικικό οξύ, ένα ωμέγα-5 λιπαρό οξύ ικανό να αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του καρκίνο

Ένα μοναδικό βασικό λιπαρό οξύ που λαμβάνεται από τον σπόρο του ροδιού, το Ωμέγα 5 είναι η μόνη γνωστή βοτανική μορφή του συζευγμένου λινολενικού οξέος (CLnA), επίσης γνωστού ως Punicic Acid, και ενός από τα ισχυρότερα αντιοξειδωτικά που είναι γνωστά στη σύγχρονη επιστήμη. Είναι ένα 18-άνθρακα λιπαρό οξύ που διαθέτει τρεις διπλούς δεσμούς, με τον πρώτο διπλό δεσμό να βρίσκεται μεταξύ του πέμπτου και του έκτου άνθρακα. Ενώ είναι χημικά παρόμοιο με το συζευγμένο λινολεϊκό οξύ (CLA), το μόριο του Ωμέγα 5 είναι εξαιρετικά μοναδικό στο ότι έχει τρεις διπλούς δεσμούς αντί για δύο. Επισήμως, το όνομά του είναι 9cis, 11trans, 13cis-συζευγμένο λινολενικό οξύ.
logo scienceshop.gr

→ Πουνικικό οξύ, ένα ωμέγα-5 λιπαρό οξύ ικανό να αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του καρκίνο

Τι είναι οι βιοφαινόλες στο ελαιόλαδο

Οι βιοφαινόλες είναι μια υποκατηγορία φαινολικών ενώσεων που ανήκουν στη μεγαλύτερη ομπρέλα των Φαινολών. Ο όρος "βιοφαινόλη" είναι ένας ακριβέστερος περιγραφέας της κοινής, λιγότερο χημικώς ακριβής πολυφαινόλης. Οι βιοφαινόλες στην καθημερινή διατροφή είναι ιδιαίτερα περιζήτητες για την αντιοξειδωτική δράση τους ως ελεύθερων ριζών. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι αυτές οι ισχυρές βιοενεργές βιοφαινόλες ευθύνονται για πολλά από τα οφέλη για την υγεία που συνδέονται με τη Μεσογειακή Διατροφή. Οι βιοενεργές βιοφαινόλες όπως η Ολευροπεΐνη, η Ολεοκάνθηλ και η Υδροξυτυροσόλη προσδίδουν ένταση που συνδέεται με πιπέρι, πικρία και άλλα επιθυμητά χαρακτηριστικά γεύσης.
logo scienceshop.gr

→ Τι είναι οι βιοφαινόλες στο ελαιόλαδο

5 λόγοι για να ελέγξεις την ποιότητα εδάφους του χωραφιού

logo scienceshop.gr

→ 5 λόγοι για να ελέγξεις την ποιότητα εδάφους του χωραφιού

Ο ρόλος των ενζύμων στην παραγωγή κρασιού

Τα καθαρά ένζυμα: ένα ποιοτικό ατού Τα βιομηχανικά ενζυμικά παρασκευάσματα προέρχονται από μικροοργανισμούς, που παράγουν όλα τα είδη ενζυμικών δραστηριοτήτων (κύριες, δευτερογενείς), που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή τους μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Ανάμεσα στις δραστηριότητες αυτές, κάποιες, όπως η κυνναμυλική εστεράση, είναι ανεπιθύμητες στην οινολογία.
logo scienceshop.gr

→ Ο ρόλος των ενζύμων στην παραγωγή κρασιού

Θέλετε να ελέγξετε μόνοι σας την γνησιότητα του μελιού στο σπίτι σας;

logo scienceshop.gr

→ Θέλετε να ελέγξετε μόνοι σας την γνησιότητα του μελιού στο σπίτι σας;

Βροχές και πτώση θερμοκρασίας ευνοούν την ανάπτυξη του περονόσπορου στα αμπέλια

logo scienceshop.gr

→ Βροχές και πτώση θερμοκρασίας ευνοούν την ανάπτυξη του περονόσπορου στα αμπέλια

Ομάδα Ελλήνων επιστημόνων ανακαλύπτει την φρεσκάδα του μελιού

logo scienceshop.gr

→ Ομάδα Ελλήνων επιστημόνων ανακαλύπτει την φρεσκάδα του μελιού

Βασικοί αμπελουργικοί κανόνες για ποιοτικό κρασί

logo scienceshop.gr

→ Βασικοί αμπελουργικοί κανόνες για ποιοτικό κρασί

Η μείωση του φωσφόρου στο έδαφος και τα μακροχρόνια οφέλη του στο περιβάλλον.

logo scienceshop.gr

→ Η μείωση του φωσφόρου στο έδαφος και τα μακροχρόνια οφέλη του στο περιβάλλον.

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια φουντουκιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια φουντουκιάς;

Καλλυντικά με Φορμαλδεΰδη και χημική ανάλυση

logo scienceshop.gr

→ Καλλυντικά με Φορμαλδεΰδη και χημική ανάλυση

Διόρθωση της οξύτητας του μούστου

logo scienceshop.gr

→ Διόρθωση της οξύτητας του μούστου

Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια ροδακινιάς;

logo scienceshop.gr

→ Είναι το χωράφι μου κατάλληλο για καλλιέργεια ροδακινιάς;

5 συχνά λάθη στην διαθρεπτική ετικέτα.

Κάθε πληροφορία που εμφανίζεται στην επισήμανση και αφορά: Στην ενεργειακή αξία (παρεχόμενη ενέργεια), Στις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες: - Πρωτεΐνες - Υδατάνθρακες - Λιπαρές ύλες - Εδώδιμες ίνες - Νάτριο και ανόργανα άλατα που απαριθμούνται στο παράρτημα, όταν περιέχονται στα τρόφιμα σε σημαντική ποσότητα. διαθρεπτική ετικέτα, διαθρεπτικη ετικετα, βασικη τυποποιηση, βασική τυποποίηση, έλεγχος τροφίμων, ελεγχος τροφιμων, αναλυση τροφιμου για ετικετα, ελεγχος ετικετας
logo scienceshop.gr

→ 5 συχνά λάθη στην διαθρεπτική ετικέτα.

Μάθετε τι είναι η ετικέτα τροφίμων

logo scienceshop.gr

→ Μάθετε τι είναι η ετικέτα τροφίμων

Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε με το πεχάμετρο

logo scienceshop.gr

→ Τα συχνότερα λάθη που κάνουμε με το πεχάμετρο

S.O.S της Ευρωβουλής ...Το μέλι, τρίτο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο!

logo scienceshop.gr

→ S.O.S της Ευρωβουλής ...Το μέλι, τρίτο νοθευμένο προϊόν στον κόσμο!

Μπετονίτης στο κρασί, τι είναι και πως χρησιμοποιείται;

logo scienceshop.gr

→ Μπετονίτης στο κρασί, τι είναι και πως χρησιμοποιείται;

Πως "κλείνουμε" σωστά το κρασί

logo scienceshop.gr

→ Πως "κλείνουμε" σωστά το κρασί

Πως μπορώ να πουλήσω το μέλι μου σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ;

logo scienceshop.gr

→ Πως μπορώ να πουλήσω το μέλι μου σε καταστήματα και σούπερ μάρκετ;

Δεν θα πιστεύετε πόσα βακτήρια υπάρχουν σε ένα ποτήρι νερό!

logo scienceshop.gr

→ Δεν θα πιστεύετε πόσα βακτήρια υπάρχουν σε ένα ποτήρι νερό!

Η επιστημονική εξήγηση στην κρυστάλλωση του μελιού

logo scienceshop.gr

→ Η επιστημονική εξήγηση στην κρυστάλλωση του μελιού

Τι είναι το αγωγιμόμετρο και ποια είναι η σωστή χρήση του αγωγιμόμετρου στο έδαφος

Το μέγεθος της αγωγιμότητας είναι στενά συνυφασμένο με την αλατότητα του εδάφους, γιατί ένα έδαφος το οποίο περιέχει πολλά άλατα δίνει και μεγάλες τιμές αγωγιμότητας. Έτσι έχει επικρατήσει να αναφερόμαστε στην αλατότητα ενός εδάφους αλλά να επικοινωνούμε τις τιμές της αλατότητας όχι με το ποσοστό αλατιού που περιέχει αλλά με την αγωγιμότητά του.
logo scienceshop.gr

→ Τι είναι το αγωγιμόμετρο και ποια είναι η σωστή χρήση του αγωγιμόμετρου στο έδαφος

Τι είναι η μηχανική σύσταση του εδάφους;

logo scienceshop.gr

→ Τι είναι η μηχανική σύσταση του εδάφους;

 facebook messenger live chat
mobile facebook messenger live chat